Algemene documenten

Oprichting Besloten Vennootschap voor het werkgeverschap Beschut Werk

Toekenning budget Clientenraad 2021

Benoeming tot lid Clientenraad Participatiewet

Benoeming tot lid Clientenraad Participatiewet

Advies inzake beleidsregels terugvordering Bbz

Datum: 08-01-2020
Document: 004 2020-01-16 Adviesbrief BBZ.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies m.b.t. vorm van budgetbeheer

Voordracht 2 clientenraadsleden

Beantwoording vragen wijzigingen Bbz

Adviesaanvraag beleidsregels terugvordering Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Beantwoording brieven Clientenraad Participatiewet

Reactie op brief m.b.t. actualisatie klachtenprocedure

Aanvullende opmerkingen antwoorden DB over minimabeleid

Beantwoording brief individuele inkomenstoeslag

Beantwoording vragen minimabeleid

Advies Individuele inkomenstoeslag Oost Gelre

Advies beleidsregels leerlingenvervoer minimagezinnen 2019

Beleidsregels bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en meedoen 2020 en verordening individuele inkomenstoeslag Oost Gelre

Beleidsregels leerlingenvervoer minimagezinnen 2019

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag

Beleidsregels verlagen norm woonkosten als gevolg van de woonsituatie en verlagen norm schoolverlaters Participatiewet 2019

Privacy beleid SDOA

Wijzigen ingangsdatum voorgenomen oprichting Besloten Vennootschap voor het werkgeverschap Beschut Werk

Beantwoording vragen nieuw Beschut Werk

Verzoek om informatie stand van zaken minimabeleid

Benoeming tot lid Clientenraad Participatiewet

Voortgang beschut werk

Datum: 24-06-2019
Document: 2019-06-24 Vragen beschutwerk.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies beleidsregels Verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen

Datum: 13-06-2019
Document: 2019-06-13 Advies verzuimbeleid.pdf ReadSpeaker Lees voor

Jaarverslag 2018 Clientenraad Participatiewet

Datum: 16-05-2019
Document: Jaarverslag 2018 CR_1.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies m.b.t. voorgenomen besluit oprichting Besloten Vennootschap

Datum: 16-05-2019
Document: Advies BV beschut.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies m.b.t. actualisatie klachtenprocedure

Reactie op brief m.b.t. klanttevredenheidsonderzoek

Brief met betrekking tot klanttevredenheidsonderzoek

Jaarverslag 2018 Clientenraad Participatiewet

Activiteitenplan 2019

Datum: 06-03-2019
Document: Activiteitenplan 2019 CR SDOA.pdf ReadSpeaker Lees voor

Aanbiedingsbrief Advies schuldhulpverlening

Advies schuldhulpverlening

Datum: 17-10-2018
Document: Advies schuldhulpverlening 2018.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies wijziging verordening clientenparticipatie

Advies wijziging beleidsregels wet taaleis

Advies wijziging re-integratieverordening

Advies bijstandsregels bijstand en eigen woning

Brief aan gemeenteraad Berkelland mbt minimabeleid 2018

Brief aan gemeenteraad Oost Gelre mbt minimabeleid 2018

Brief aan gemeenteraad Winterswijk mbt minimabeleid 2018

brief antwoord CR nav reactie DB evaluatie 2015-2016

Advies beleidsregels bestuurlijke boete

Advies beleidsregels bestuurlijke boete

Reactie Dagelijks Bestuur op adviezen Clientenraad

Adviezen m.b.t. Verordening Maatschappelijke Participatie gemeente Berkelland en SDOA-beleidsregels collectieve zorgverzekering

Aanvullend advies verordening en beleidsregels Collectieve Zorgverzekering

Advies aanpassing verordening tegenprestatie